Kepimpinan pendidikan islam

Kepimpinan pendidikan islam

To browse Academia. Skip to main content.

8 Dasar Kepemimpinan Dalam Islam

Log In Sign Up. Mahani Abdullah. Istilah khalifah ditujukan kepada manusia yang dijadikan oleh Allah S. Pertama, hubungan menegak, iaitu hubungan manusia dengan Allah S. Dalam hubungan ini manusia menerima pimpinan Ilahi serta tunduk dan patuh kepada segala perintah Allah dalam melaksanakan amanah-Nya.

Kedua, hubungan dalaman, iaitu hubungan manusia dengan diri sendiri. Ketiga, hubungan melintang, iaitu hubungan antara manusia dengan manusia dan dengan makhluk lain seperti haiwan, tumbuh-tumbuhan dan seumpamanya. Di tahap ini, kepimpinan manusia dilaksanakan, diminta pertanggungjawaban dan dinilai. Pengetahuan manusia tentang diri sendiri, alam sekitar, sejarah dan masyarakat, semuanya mesti diarah untuk meningkatkan iman dan amal soleh serta membantu manusia menjalankan hubungan menegak, hubungan dalaman dan hubungan melintang dengan sempurna.

Istilah imam, immamah dan aimmah pula disebut dalam ayatSurah al-Baqarah; ayat 5, Surah al-Qasas; ayat 24, Surah as-Sajdah; dan ayat 74, Surah al-Furqan. Aku akan jadikan engkau wahai Ibrahim, imam yakni ketua bagi sekelian manusia" Seterusnya dalam ayat 5, Surah al-Qasas, Allah S.

Jadikan dari isteri-isteri kami dan anak cucu kami, pendingin mata menyenangkan hati dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang berbakti. Ia meliputi ketua negara, mufti, hakim kadimenteri, wakil rakyat, ketua jabatan, penghulu, ketua keluarga dan apa sahaja yang membabitkan orang di bawah jagaannya. Pemimpin Islam hendaklah mengetahui, memahami dan mengamalkan segala dasar ajaran Islam pada setiap masa dan tempat.

Rujukan utama kepimpinan Islam ialah ayat 58 - 59, Surah an Nisa' yang menjadi asas kepada seluruh sistem din, kebudayaan dan siasah Islam serta merupakan kaedah pertama di dalam perlembagaan Daulah Islammiyah.

kepimpinan pendidikan islam

Ayat ini menggariskan empat perkara utama yang perlu diberi keutamaan dalam usaha menunaikan amanah kepimpinan, iaitu: 1. Allah sebagai kemuncak pimpinan yang wajib ditaati. Kesetiaan dan ketaatan kepada Rasulullah S. Mengiktiraf Al-Quran dan As-Sunnah sebagai perundangan utama masyarakat Islam sekaligus menjadikannya sebagai sumber rujukan untuk menyelesaikan segala-segala persengketaan.

Perbezaan Umum Konsep Kepimpinan Barat dengan Kepimpinan Islam Terdapat perbezaan yang amat besar antara konsep kepimpinan Islam dengan konsep kepimpinan sekular Barat.Latar Belakang Masalah. Dewasa ini manusia sedang menghadapi perubahan yang begitu cepat yang timbul sebagai dampak dan kewajiban ilmu pengetahuan. Apalagi jika didasarkan pada asumsi bahwa segala problem itu berpangkal dan suatu penerapan konsep pendidikan yang merangsang serta mendorong progresivitas ilmu pengetahuan dan teknologi yang tak terkendali.

Di kalangan Islam juga muncul berbagai isu tentang krisis pendidikan serta problem lainya yang dengan sangat mendesak menuntut suatu pemecahan berupa terwujudnya suatu sistem pendidikan yang didasarkan atas konsep Islam. Salah satu solusi pemecahannya adalah pembenahan manajemen dan kepemimpinan dalam pendidikan. Selain dari dunia bisnis, negara maupun organisasi manajemen mempunyai peran penting untuk mengantarkan kemajuan pendidikan.

Kalau manajemen negara mengejar kesuksesan pembangunan sedangkan manajemen pendidikan sekolah mengejar kesuksesan perkembangan anak manusia melalui pelayanan-pelayanan pendidikan yang memadai.

Pada makalah ini akan dipaparkan pengertian manajemen dan kepemimipinan pendidikan Islam beserta hal-hal yang terkait dengan manajemen dan kepemimpinan pendidikan Islam guna mencapai tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Rumusan Masalah. Apa pengertian manajemen dan kepemimpinan pendidikan Islam? Apa fungsi manajemen pendidikan Islam? Apa karakteristik manajemen pendidikan Islam? Bagaimana kepemimpinan dalam pendidikan Islam? Apa saja permasalahan di dalam manajemen dan kepemimpinan lembaga pendidikan Islam?

Bagaimana solusi atas permasalahan di dalam manajemen dan kepemimpinan pendidikan Islam? BAB II. Pengertian Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam. Pengertian Kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat sifat kepribadian, termasuk didalamnya kewibawaan, untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka meyakinkan yang dipimpinnya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela,penuh semangat,ada kegembiraan batin, serta merasa tidak terpaksa.

Sedangkan pengertian kepemimpinan dalam pendidikan adalah dalam hal ini kepala sekolah merupakan suatu kemampuan dan kesiapan seseorang untuk mempengaruhi, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan staf sekolah agar dapat bekerja secara efektif dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran yang telah ditetapkan.

Tipe atau Gaya Kepemimpinan. Kepemimpinan yang Otokratis. Kepemimpinan yang Laissez Faire. Kepemimpinan yang Demokratis. Pengertian Manajemen. Kamus istilah manajemen mengartikan manajemen sebagai 1 Proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.

Dapat pula manajemen diambil pengertian sebagai tata laksana untuk mencapai tujuan dan umumnya yang memegang police tata laksana yang disebut manajer pimpinan, ketua, kepala. Secara umum manajemen dapat diidentifikasikan sebagai kemampuan atas ketrampilan memperoleh sesuatu hasil dalm rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Dan orang yang mengatur tata laksana kegiatan orang-orang yang terlibat pencapaian tujuan itu disebut manajer pimpinan, ketua, kepala.

Adapun secara khusus dalam dunia pendidikan, manajemen diartikan sebagai memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dipilih manajemen sebagai aktivitas agar konsisten dengan istilah administrasi dengan administrator dalam mengemban misi sebagai atasan dan sebagai manajer dalam memadukan sumber-sumber pendidikan serta sebagai supervisor dalam membina guru-guru pada proses belajar mengajar.

kepimpinan pendidikan islam

Pengertian Pendidikan Islam. Untuk memberikan pengertian pendidikan Islam, lebih bijaknya kalau melihat konsep pendidikan terlebih dahulu.

Menurut Ki Hajar Dewantoro, mendidik adalah menuntun segala kekuatan yang ada pada anak-anaknya mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan menurut Ahmad D. Marimba adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Dari pengertian tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan itu dilaksanakan oleh orang dewasa yang ditujukan kepada anak yang merupakan benih yang berkembang membutuhkan bimbingan dan bantuan.Pemimpin adalah orang yang dapat mempengaruhi orang lain agar dapat berbuat sesuai dengan kemauan yang dikehendakinya.

Dengan kata lain pemimpin adalah orang yang sanggup membawa orang lain menuju kepada tujuan yang dikehendakinya. Banyak teori tentang pemimpin dan kepemimpinan leadershipnamun teori tersebut pada intinya adalah sebagai seni mempengaruhi orang lain.

Wahab Abdul Kadir mendefinisikan pemimpin adalah orang yang memiliki kesanggupan mempengaruhi, memberi contoh, mengarahkan orang lain atau suatu kelompok untuk mencapai tujuan baik formal maupun non formal [1]. Pemimpin juga diartikan sebagai seseorang yang berkemapuan mengarahkan pengikut-pengikutnya untuk bekerja bersama dengan kepercayaan serta tekun mengerjakan tugas-tugas yang diberikannya.

Memimpin adalah sebuah aksi mengajak sehingga memunculkan interaksi dalam struktur sebagai bagian dari proses pemecahan masalah bersama. Pada hakekatnya setiap manusia pada hakekatnya adalah pemimpin, paling tidak ia sebagai pemimpin dirinya sendiri.

Hati adalah pemimpin di dalam tubuh manusia, sebab segala sesuatu yang yang manusia perbuat adalah berdasar petunjuk dan kemauan hati nurani.

Dari hadits tersebut tampak bahwa setiap jiwa manusia itu akan diminta pertanggungjawaban atas segala aktifitas hidupnya selama di dunia ini. Bahkan seeorang akan ditanya masing-masing anggota tubuhnya nanti di hari pengadilah sementara mulut itu membisu. Yasin : Setelah mendefinisikan tentang pemimpin, maka penulis hanya akan membatasi pada model-model atau tipe-tipe kepemimpinan di sekolah.

Dimana hal ini sangat penting bagi praktisi pendidikan tentang bagimana seharusnya mereka bersikap, karena ditangan pemimpinlah sebuah organisasi akan maju atau mundur. Dalam perkembangan studi tentang kepemimpinan, ada beberapa pendapat dan penelitia. Pemimpin mendorong hubungan kerjasama harmonis dan kepuasan dengan kebutuhan ssosial anggota kelompok.

Pemimpin mendorong mencapai keseimbangan pelaksanaan tugas dan pemeliharaan hubungan kelompok yang bersahabat. Pada gaya ini pekerja dianggap sebagai alat mencapai tujuan organisasi. Bawahan dapat mengambil keputusan sendiri sesuai tugasnya, namun keputusan penting ada di tingkat atas.

Hukuman dan ancaman digunakan untuk motivasi bawahan. Bawahan dipercaya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Jika pemimpin mengambil keputusan maka keputusan diambil setelah memperhatikan pendapat kelompok. Hubungan antar pemimpin bawahan terbuka, bersahabat dan saling percaya. Adapun bila diterapkan dalam dunia pendidikan tentang model-model tersebut, sebagimana diunkapkan oleh Agus Dharma:.

Al-Baqarar : Pada ayat tersebut jelas, bahwa manusia adalah pemangku kepemimpinan di muka bumi, sehingga Allah memerintahkan semua ciptaannya untuk patuh dan taat, bahkan Malaikatpun diperintahkan untuk tunduk pada manusia Adam. Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebahagian yang lain wanitadan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.

Ciri-Ciri Pemimpin yang Baik

Kemudian tugas seorang pemimpin harus mampu membawa di bawah kepemimpinannya untuk meninggalkan sesuatu yang dapat membawa bencana, baik di dunia maupun diakhirat, singkatnya seorang pemimpin harus dapat mengendalikan kepemimpinannya untuk selalu taat pada Allah. Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka……………. Adapun sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin, maka kepemimpinan yang baik adalah sebagaimana kepemimpinan model Rasulullah, yaitu dengan musyawarah sebagaimana firman Allah SWT.

Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah.

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. Ali Imron Dari ayat tersebut dinyatakan bahwa seorang pemimpin harus memilki sifat lemah lembut dalam menghadapi pihak yang dipimpinnya, karena jika hal itu dilupakan niscaya mereka satu persatu akan meninggalkannya, atau paling tidak enggan melaksanakan perintah-perintahnya. Jika demikian apa yang akan dicapai akan menghadapi kesulitan. Jika menemui kebuntuan dan kesulitan maka dianjurkan untuk ijtihad, yaitu usaha dengan sepenuh hati untuk menetapkan sesuatu ketetapan yang belum ada dalam nash.

Artinya: apabila seorang hakim memutuskan masalah dengan jalan ijtihad kemudian ia benar, maka ia mendapat dua pahala.Kepemimpinan adalah unsur yang tidak bisa dihindari dalam hidup ini. Sudah merupakan fitrah manusia untuk selalu membentuk sebuah komunitas. Dan dalam sebuah komunitas selalu dibutuhkan seorang pemimpin. Pemimpin adalah orang yang dijadikan rujukan ketika komunitas tersebut.

Pemimpin adalah orang yang memberikan visi dan tujuan. Dalam suatu kelompok katakanlah organisasi, bila tidak mempunyai tujuan sama saja dengan membubarkan organsasi tersebut.

Jurnal Doc : kepemimpinan di dalam pendidikan pdf

Hal terebut bahkan berlangsung sampai kedalam tataran Negara. Dan hanya pemimpinlah yang mampu mengatur dan mengarahkan semua itu. Dan sejarah teori kepemimpinan menjelaskan bahwa kepemimpinan yang dicontohkan islam adalah model terbaik. Model kepemimpinan yang disebut sebagai Prophetic leadership yang contoh nyatanya adalah orang teragung sepanjang sejarah kemanusiaan yaitu Rasullullah SAW.

Latar Belakang Bila kita cermati kehidupan Rasulullah kita akan menemukan banyak sekali keistimewaan dan pelajaran yang seakan-akan tidak pernah habis.

Dalam hal kepemimpinan lihatlah bagaimana Rasullah membangun kepercayaan dan kehormatan dari kaumnya. Sebelum menjadi nabi, Rasullullah sudah mempunyai gelar al-amin yang artinya dapat dipercaya. Sebuah gelar yang tidak bisa dikatakan biasa karena menununjukkan kredibilitas beliau di mata kaumnya. Semua orang bergembira karena beliaulah yang terpilih menjadi hakim pada perkara tersebut.

Dan cara penyelesaiannya pun sungguh cerdas dan menyenangkan semua pihak. Setelah menjadi pemimpin tertinggi Negara Islam madinah pun Rasullullah tetap menunjukkan daya kepemimpinan yang luar biasa.

Berkali-kali beliau memimpin sendiri pasukan perang untuk menghadapi orang-orang kafir, menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di tubuh umat yang semakin kompleks, menjadi pemimpin bagi beragam suku arab dan agama yang ada di madinah kala itu. Namun, di tengah-tengah kesibukannya dalam mengurus Negara, beliau masih sempat mencandai istri, bahkan menjahit sendiri terompahnya yang putus dan gamisnya yang robek.

Dan semua kualitas tersebut menjadikan Rasullullah sebagai pemimpin terhebat sepanjang sejarah. Dalam waktu singkat, 23 tahun kurang lebih, risalahnya telah menembus batas-batas akal manusia. Barisan-barisan inti yang kokoh siap melanjutkan risalah yang dibawanya. Pengikut ajarannya pun semakin bertambah banyak. Dalam waktu sekejap sejarah mencatat bahwa ajaran islam yang dibawanya telah meluas dari jazirah kecil tak ternama menjadi sepertiga dunia yang makmur dan digdaya.

Bagaimana Rasulullah menjadi dapat menjadi pemimpin yang demikian hebatnya? Jawabannya hanya satu, karena Rasulullah memimpin dengan kekuatan spiritualitasnya, bukan karena posisi, jabatan, atau sesuatu yang dibeli dengan uang dan kekuasaan. Yang ditaklukan oleh Rasulullah bukan posisi atau jabatan tetapi hati para pengikutnya.To browse Academia. Skip to main content.

Log In Sign Up. Anisya A. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan Agama Islam. Kemudian dari pada itu, saya sadar bahwa dalam menyusun makalah ini banyak yang membantu terhadap usaha saya, mengingat hal itu dengan segala hormat saya sampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada : 1 Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah STAIM Tulungagung Bapak Nurul Amin, M. Ag 2 Dosen pengampu yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan makalah ini Bapak DR.

Afiful Ikhwan, M. I 3 Teman — teman dan seluruh pihak yang ikut berpartisipasi dalam penyelesaian makalah. Atas bimbingan, petunjuk dan dorongan tersebut saya hanya dapat berdo' a dan memohon kepada Allah SWT semoga amal dan jerih payah mereka menjadi amal soleh di mata Allah SWT. Dan dalam penyusunan makalah ini saya sadar bahwa masih banyak kekurangan dan kekeliruan, maka dari itu saya mengharapkan keritikan positif, sehingga bisa diperbaiki seperlunya.

Akhirnya saya tetap berharap semoga makalah ini menjadi butir-butir amalan saya dan bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi seluruh pembaca. Amin Yaa Robbal 'Alamin. Latar Belakang Masalah …………………………… Rumusan Masalah …………………………………….

kepimpinan pendidikan islam

Pengertian pemimpin Pendidikan Islam …… PendidikanDalam Islam Dasar dan Karakteristik Pendidikan Islam Latar Belakang Masalah Manusia diciptakan oleh Allah SWT ke muka bumi ini, sebagai khalifah pemimpin dimuka bumi ini, oleh sebab itu maka manusia tidak terlepas dari perannya sebagai pemimpin, kepemimpinan merupakan peran sentral dalam setiap upaya pembinaan.

Peran kepemimpinan begitu menentukan dalam mencari sebab- sebab jatuh bangunnya suatu lembaga. Seorang pemimpin dituntut menguasai berbagai hal yang berhubungan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Kepemimpinan dalam kaitannya dengan mutu pendidikan Islam merupakan elemen yang sangat penting dalam suatu lembaga pendidikan,karena kepemimpinan dalam hal ini pemimpin harus mampu menjadi seorang menejerial yang dapat membimbing dan mengarahkan serta mampu membangkitkan motivasi dilembaga yang dipimpinnya dalam meningkatkan kinerja yang dipimpinnya,sehingga visi,misi dan tujuan sebuah lembaga pendidikan akan tercapai.

Dalam makalah yang kami susun ini akan membahas segala sesuatu yang berkenaan dengan kepemimpinan khususnya dalam dunia pendidikan karena dimaksudkan nantinya kami calon calon pendidik generasi muda dapat menjadi pemimpin bagi anak didiknya karena dari pemimpin yang hebatlah semunya akan dimulai.

Pengaruh seorang pemimpin sangatlah menentuakan keberhasilan lembaga pendidikan Islam tersebut. Rumusan Masalah 1. Apa Pengertian Pemimpin Pendidikan Islam?Posting Komentar. Makalah ini disusun guna memenuhi tugas.

Mata kuliah : Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. Dosen pengampu :. Diususun Oleh :. Dian Mutiarasari Kepemimpinan dipahami sebagai segala daya upaya besama untuk mengerakan semua sumber dan alat resources yang tersedia dalam suatu oganisasi.

Resaouces tersebut dapat tergolongakan menjadi dua bagian besar, yaitu: human resource dan non human resaouces. Dalam lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan islam yang termasuk salah satu unit organisasi juga terdiri dari berbagai unsure atau sumber, dan manusia lah merupakan unsure terpenting.

Untuk itudapat dikatakan bahwa sukses tidaknya suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sangat tergantung atas kemampuan pemimpinya untuk menubuhkan iklim kerja sama dengan mudah an dapat menggerakan sumber-sumber daya yang ada sehingga dapat mendaya gunakanya dan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Dengan demikian kehidupan suatu organisasi sangat ditentukan oleh peran seorang pemimpin. Kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang Mampu menumbuhkan dan mengembangkan usaha kerja sama serta memelihara iklim yang kondusif dalam kehidupan organisasi. Dalam makalah ini akan diuraikan seberapa penting peran kepemimpinan dalam lembaga pendidikan islam.

Mendefinisikan kepemimpinan merupakan suatu masalah yang komplek dan sulit, karena sifat dasar kepemipinan itu sendiri memang sangat kompleks. Akan tetapi, perkembangan ilmu saat ini telah membawa banyak kemajuan sehingga pemahaman tentan kepemimpinan menjadi lebih sistematis dan objektif.

Kepemimpian melibatkan hubungan pengaruh yang mendalam yang terjadi di antara orang-orang yang menginginkan perubahan yang signifikan, dan perubahan tersebut mencerminkan tujuan yang dimiliki bersama oleh pemimpin dan pengikutnya bawahan. Jadi apa yang dimaksud dengan kepemimpinan itu adalah: kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menunutun, menggerakan dan kalau perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh itu dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian tujuan-tujuan tertentu.

Kepemimpinan itu pada hakekatnya berhubungan dengan tenaga manusia. Kepemimpinan itu pada hakekatnya hanya terdapat pada kelompok yang terorganisasi. Sebagai satu kekuatan atau potensi. Pengaruh pemimpin itu pada pihak lain dapat memperkembangkan hubungan kemanusiaan yang lebih baik, dapat mempengaruhi pertumbuhan sikap-sikap yang positif dari pada individu-individu yang dipimpinnya.

Dan yang paling penting ialah pengaruh kepemimpinannya sangat menentukan bagaimana kualitas kegiatan kerjasama dan kualitas hasil yang dapat dicapai oleh kegiatan kerjasama dalam lembaga tersebut.

Ciri-ciri Seorang Pemimpin.

10 Model Kepemimpinan dalam Perspektif Islam

Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk mengendalikan lembaga atau organisasinya. Memfungsikan keistimewaannya yang lebih disbanding orang lain QS Al-Baqoroh : Memahami kebisaan dan bahasa orang yang menjadi tanggung jawabnya QS Ibrahim: 4. Mempunyai karisma atau wibawa dihadapan manusia atau orang lain QS Huud: Download artikel…. Bagi anda…. Anda juga perlu melengkapi tugas akhir Anda dengan kumpulan artikel jurnal psikologi pendidikan pdf.

Dalam mendidik seorang anak tidak hanya perlu di perhatikan tentang bobot pengetahuan yang di berikan saja,…. Karena itulah pendidikan dalam bidang yang satu ini juga di kenal berhubungan dengan proses pembelajaran yang….

Skip to content. Download Jurnal Gratis. Jurnal Terlaris jurnal organisasi dan administrasi internasional p jurnal kuantitatif psikologi tentang motivasi pengertian kearifan lokal makalah kesehatan gigi dan mulut jurnal sistem indera manusia jurnal motor bakar skripsi hukum perdata tentang perkawinan beda agam contoh soal ayat jurnal untuk siklus akuntansi bia kecelakaan kerja latar belakang makalah tentang corona.

Banyak dicari jurnal penelitian personal hygiene pada anak tunanetrajurnal pemrograman javamakalah fluida dinamis docjurnal sistem informasi data perkembangan penyakit di rsudjurnal stabilittasjurnal Teknik Pengambilan Keputusanjurnal tentang hipotesisjurnal jenis jenis sosial mediajurnal kuantitatifjurnal manajemen perubahan pada organisasi.


thoughts on “Kepimpinan pendidikan islam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *